Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.


Rechtsbijstandsabonnement:

Speciaal voor ZZP-ers en het MKB.

Altijd een eigen ervaren juridisch team tot uw beschikking.


Deel deze pagina met anderen via

Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

U bent aansprakelijk voor de schulden die uw minderjarig kind heeft gemaakt. Het beslag kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

lees meer

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u rechtsgeldig kunnen aantonen dat die goederen uw eigendom zijn.

lees meer

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Lukt dat niet dan biedt de WSNP een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken.

Voor meer informatie over begeleiding bij schulden en de WSNP verwijzen wij u naar de Stadsbank Oostnederland (www.stadsbankoostnederland.nl)

lees meer

Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambthandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Dat betreft bijvoorbeeld de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of van het beslag. Het Btag vindt u elders op onze website.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder verricht in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase. De gerechtsdeurwaarder mag kosten in rekening brengen voor deze incassowerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verzenden van de aanmaning(en).

lees meer

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u -in beginsel- altijd een bepaald gedeelte ervan wèl uitbetaald. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Deze beslagvrije voet wordt vastgesteld c.q. berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie.Voor een juiste berekening van de belagvrije voet is het van belang dat u volledig inzicht verschaft van uw persoonlijke en financiele situatie, onderbouwd met schriftelijke bewijzen.

Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht mee te werken!

lees meer

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

lees meer

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming?

De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag in de communicatie met de debiteur, om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen, wanneer hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aankondigen dat hij een dergelijke maatregel zal kunnen nemen.

lees meer

Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?

De gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van een vordering niet. Het is aan de rechter daar een oordeel over te geven.

lees meer

Ik ben het helemaal niet eens met de vordering. Wat kan ik doen?

Indien u het niet met de vordering eens bent, dan kunt u zich voor de rechter verweren tegen de eis van de wederpartij tot betaling van de vordering.

lees meer

Wat is een exploit / exploot?

Exploit of exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

lees meer

De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?

Wanneer u het eens bent met de vordering heeft het weinig zin naar de terechtzitting te gaan. Wanneer u het echter oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis kunt u zich verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

lees meer

Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

lees meer

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand of ruimte heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden ook daaruit gezet.

lees meer

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de envelop een vermelding dat degene aan wie de post is geadresseerd niet meerop het betreffende adres woonachtig is. U kunt tevens aangeven sinds wanneer u daar woont en waar degene voor wie de post bestemd is, naar toe is verhuisd. Indien e.e.a. veelvuldig voorkomt adviseren wij u contact op nemen met de afdeling bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog steeds op uw adres staat ingeschreven. Is dat inderdaad nog het geval, dan adviseren wij u de gemeente te vragen een “onderzoek” in te stellen. Nadere informatie over deze procedure kan uw gemeente u verstrekken.

lees meer

Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen want ik ben verhuisd. Is die dan wel rechtsgeldig?

Dit is afhankelijk van het feit of u uw adreswijziging tijdig hebt doorgegeven aan de gemeente en/of aan uw schuldeiser.

lees meer

Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

In het vonnis staat in het algemeen bepaald dat de debiteur een bepaald bedrag moet betalen en niet dat e.e.a. in termijnen moet/kan worden betaald. Desalniettemin zullen veel schuldeisers geneigd zijn akkoord te gaan met een goed onderbouwde betalingsregeling. Voor het treffen van een betalingsregeling dient u volledige inzage te verschaffen in uw persoonlijke en financiele situatie. Elders op de website vindt een daarvoor bestemd formulier.

Nadrukkelijk zei vermeld dat het accepteren van een betalingsregeling door de schuldeiser geen verplichting is!

lees meer

Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?

De beslaglegger kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een beslag omdat het beslag is gelegd voor een te hoog bedrag, lichtvaardig is gelegd of onnodig is gehandhaafd. Dat moet echter worden beantwoord aan de hand van criteria die gelden voor misbruik van recht en wel in beginsel aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de debiteur door het beslag op een van die goederen in zijn belangen wordt getroffen.

lees meer