Algemene Voorwaarden

9:00 - 17:00 uur

"De Melkhal"
De Coöperatie 15-13
7514 JK Enschede

direct: 053 - 432 96 92
kantoor: 053 - 433 35 52

post@desingeladvocaten.nl

Algemene Voorwaarden

van Incasso- en Rechtspraktijk Oost Nederland B.V. handelend onder de naam Vanhommerig, Incasso- en Rechtspraktijk

te Enschede

Artikel 1: Algemene bepalingen

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Vanhommerig, Incasso- en Rechtspraktijk, de besloten vennootschap naar Nederlands recht Incasso- en Rechtspraktijk Oost Nederland B.V., gevestigd te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06080261, hierna te noemen: ‘Vanhommerig’;

b) de opdrachtgever: de (rechts)persoon die ‘Vanhommerig’, respectievelijk de daaraan verbonden jurist(en)/medewerker(s), verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten, welke opdracht door ‘Vanhommerig’ expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd.

c) Verschotten: in het kader van een opdracht gemaakte externe kosten, zoals advertentiekosten, informatiekosten (GBA, Handelsregister, UWV-Polis, verhaalsonderzoek), griffierecht/vastrecht, kosten van gerechtsdeurwaarders/advocaat, kosten van sjouwers / slotenmaker en dergelijke.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen een aanvaarde opdrachten tot het verlenen van diensten door of namens ‘Vanhommerig’.

3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover ‘Vanhommerig’ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

4. Alle bedragen/tarieven waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, zijn exclusief de daarover verschuldigde belasting(en).

Artikel 2: De opdracht

1. ‘Vanhommerig’, meer in het bijzonder één der aan haar kantoor verbonden jurist(en)/medewerker(s), kan nimmer tot acceptatie van een opdracht verplicht worden.

2. ‘Vanhommerig’ is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Behoudens andersluidend bericht moet in alle andere gevallen de opdracht beschouwd worden als geaccepteerd.

3. ‘Vanhommerig’ is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden als zodanig heeft gedragen c.q. geuit of op het moment dat voor de opdrachtgever een begin van aanvang van de werkzaamheden waarneembaar en/of aantoonbaar is.

4. ‘Vanhommerig’ is gerechtigd een aan haar verstrekte opdracht, ook na aanvaarding, terug te geven indien voor de uitvoering van de opdracht van haar verwacht wordt werkzaamheden en/of handelingen uit te voeren, welke in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de redelijkheid en billijkheid, die haar goede naam kunnen aantasten, of anderszins onder opgaaf van een reden.

5. Alle opdrachten, die worden gegeven aan één of meer jurist(en)/medewerker(s) verbonden aan ‘Vanhommerig’, gelden te zijn gegeven aan ‘Vanhommerig’ als zodanig.

Artikel 3: Verplichtingen van ‘Vanhommerig’

1. Bij de uitvoering van de opdracht zal ‘Vanhommerig’ de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen en inzicht de belangen van de opdrachtgever behartigen.

2. ‘Vanhommerig’ zal de aan haar in het kader van de opdracht versterkte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en deze informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij van de opdrachtgever is verkregen.

3. ‘Vanhommerig’ zal aan derden geen informatie verstrekken aangaande de opdracht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, behoudens en voor zover het verstrekken van deze informatie in het kader van de verstrekte opdracht noodzakelijk is.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de

‘Vanhommerig’, alsmede persoonlijk borg te staan voor nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, waarbij de opdrachtgever als borg tevens gehouden is de kosten van rechtsvervolging van de hoofdschuldenaar te vergoeden.

2. Indien de opdrachtgever in een lopende zaak een betaling ontvangt dient hij ‘Vanhommerig’ daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Zo ook van het verzenden van een creditnota, dan wel wanneer hij goederen retour ontvangt.

3. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren

van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. ‘Vanhommerig’ is niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren. De door de opdrachtgever ten behoeve van de opdracht aan ‘Vanhommerig’ verstrekte informatie blijft te allen tijde voor risico van de opdrachtgever.

4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van ‘Vanhommerig’ is of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens ‘Vanhommerig’ voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van ‘Vanhommerig’ leiden. Opdrachtgever is zonder meer gehouden om extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden, aan ‘Vanhommerig’ te vergoeden.

5. Alle werkzaamheden en rechtsmaatregelen geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever erkent middels het verstrekken van de opdracht dat betaling door de debiteur dient te geschieden op de derdengeldrekening aangehouden door ‘Vanhommerig’.

7. De opdrachtgever zal met betrekking tot de overgedragen vordering na het verstrekken van de opdracht aan ‘Vanhommerig’, geen (incasso)activiteiten meer verrichten.

Artikel 5: Niet toerekenbare tekortkoming

1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van ‘Vanhommerig’, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ‘Vanhommerig’ kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van ‘Vanhommerig’.

2. Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van ‘Vanhommerig’, beperkende overheidsmaatregelen waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen, oorlog en oorlogsgevaar.

3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van ‘Vanhommerig’ heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat ‘Vanhommerig’ tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid ‘Vanhommerig’

1. ‘Vanhommerig’ is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van ‘Vanhommerig’, dan wel diens ondergeschikten.

2. Opdrachtgever is verplicht ‘Vanhommerig’ in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheid zelf zoveel mogelijk ongedaan te laten maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.

3. Iedere aansprakelijkheid van ‘Vanhommerig’ is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het factuurbedrag, of indien er nog geen factuur is opgemaakt tweemaal het fictief factuurbedrag als ware het dat de factuur op moment van ontstaan van aansprakelijkheid opgemaakt zal worden conform het gestelde in deze algemene voorwaarden. Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten. Dit geldt ook voor aanspraken van derden.

4. ‘Vanhommerig’ heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat.

5. In geval van overmacht is ‘Vanhommerig’ niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade.

6. ‘Vanhommerig’ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van in en buiten rechte niet gerechtvaardigde vorderingen.

7. ‘Vanhommerig’ is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke het gevolg zijn van een ondernomen actie op basis van de door ‘de opdrachtgever’ verstrekte, naderhand onjuist of onvolledig gebleken informatie.

8. ‘Vanhommerig’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

Artikel 7: Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan ‘Vanhommerig’ verschuldigd zijn.

2. In geval een opdracht wordt gegeven door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens privé opdrachtgever, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijk persoon die handelt namens de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig

of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

3. De opdrachtgever is gehouden ‘Vanhommerig’ te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens ‘de opdrachtgever’ in behandeling nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen.

Artikel 8: Beëindiging

1. Indien de opdrachtgever buiten ‘Vanhommerig’ om een regeling of schikking met de debiteur treft, de opdracht intrekt of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van ‘Vanhommerig’, dan is ‘Vanhommerig’ gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze afgewikkeld conform het gestelde in artikel 9, met dien verstande dat incassoprovisie wordt berekend over de oorspronkelijke hoofdsom(men) van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.

2. Indien ‘Vanhommerig’ voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is ‘Vanhommerig’ gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze afgewikkeld conform het gestelde in artikel 9, met dien verstande dat incassoprovisie wordt berekend over de oorspronkelijke hoofdsom(men) van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.

3. De vergoeding voor hetgeen reeds is gepresteerd wordt bij beëindiging als in lid 2 bedoeld, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Tarieven

1. In alle zaken waarin ‘Vanhommerig’ een dossier aanlegt en de gegevens in zijn administratie verwerkt, is tenminste een basisvergoeding verschuldigd. De basisvergoeding is € 25,00 bij vorderingen tot € 250,00, Bij vorderingen groter dan € 250,00 of een onbepaalde waarde is de basisvergoeding € 40,00.

2. Alle werkzaamheden en rechtsmaatregelen geschieden steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3. Bij het succesvol incasseren van een vordering voor de opdrachtgever, wordt een incassoprovisie berekend van 10% over het voor de opdrachtgever beschikbare bedrag. Het voor de opdrachtgever beschikbare bedrag betreft de ontvangen betaling(en) van/namens de wederpartij, die de wettelijke kosten die mogen worden berekend aan de wederpartij overstijgen.

4. Onder ontvangen betalingen en/of geïncasseerde bedragen worden verstaan de aan ‘Vanhommerig’ betaalde bedragen, alsmede de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen, vanaf het verstrekken/verzenden van de opdracht aan Vanhommerig’. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

5. In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt is de opdrachtgever aan ‘Vanhommerig’ verschuldigd een vergoeding afhankelijk van de fase(n) die de zaak heeft gekend.

- Minnelijke fase: Wordt de zaak afgesloten in de fase Minnelijk, dan is enkel de basisvergoeding verschuldigd en de verschotten voor leges van bijvoorbeeld het raadplegen van het bevolkingsregister of de Kamer van Koophandel;

- Gerechtelijke fase: Wordt de zaak afgesloten in of direct na de fase Gerechtelijk, dan zijn de kosten voor dit onderdeel gemaximaliseerd tot het geldende toepasselijke wettelijke incassotarief en de toepasselijke proceskosten (vastrecht, salaris conform liquidatietarief en explootkosten), exclusief btw.

- Executiefase: Wordt de zaak afgesloten in de fase Executie, dan zijn de kosten voor de in deze fase uitgevoerde ambtshandelingen, behalve de handelingen waarvoor u expliciet aanvullend opdracht hebt gegeven, gemaximaliseerd tot € 350,00 exclusief btw.

6. Voor alle overige werkzaamheden en/of kosten die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, waaronder het voeren van onderhandelingen, het opstellen of controleren van stukken, het geven van (juridische) adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand en het behandelen van bezwaren tegen een vordering is de opdrachtgever, naast de gemaakte verschotten en kosten van de ambtshandeling(en), een naar tijdsduur te berekenen honorarium verschuldigd, waarbij het uurtarief is vastgesteld op € 150,00 per uur. Registratie van de tijdsduur geschiedt per eenheden van 6 minuten.

7. ‘Vanhommerig’ is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te vragen ter dekking van de tot dan gemaakte of nog te maken kosten, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht zal worden verrekend. ‘Vanhommerig’ is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat het gevraagde voorschot op haar rekening is bijgeschreven en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen, die niet tijdige betaling van het voorschot met zich mee kunnen brengen.

8. Bij opdrachten aan ‘Vanhommerig’ voor het laten verrichten van ambtelijke werkzaamheden, als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet, wordt -waar mogelijk- aansluiting gezocht bij het tarief volgens Btag. Bij ambtelijke opdrachten die binnen 48 uur na ontvangst of buiten de gebruikelijke kantooruren moeten worden uitgevoerd of een internationaal karakter hebben, geldt een toeslag op het geldende Btag tarief. De opdrachtgever wordt hierover vooraf geinformeerd.

Artikel 10: Afrekening en tussentijdse afdrachten

1. Zodra gelden worden ontvangen en/of zodra verdere kosten worden gemaakt, worden deze gelden uitgesplitst. De opdrachtgever geeft hierbij aan ‘Vanhommerig’ een doorlopende machtiging tot uitsplitsing van de ten behoeve van de eisende partij ontvangen gelden op de kwaliteitsrekening, rekening houdend met de aan ‘Vanhommerig’ toekomende verschotten en vergoedingen op portefeuille/opdrachtgeverniveau en het uitgesplitste bedrag dat ‘Vanhommerig’ toekomt over te maken naar haar kantoorrekening. ‘Vanhommerig’ zal desgewenst periodiek per kwartaal, aan de opdrachtgever een overzicht verstrekken, een zogenaamd kwaliteitsoverzicht, waaruit de uitsplitsing blijkt.

2. De ontvangen gelden worden op portefeuille/opdrachtgeverniveau allereerst toegerekend aan de aan ‘Vanhommerig’ toekomende vergoedingen, voorts aan de door ‘Vanhommerig’ gemaakte kosten/verschotten, daarna aan eventueel aan te houden voorschotbedragen en tot slot aan de hoofdsom en rente.

3. De opdrachtgever heeft recht op het saldo van de door ‘Vanhommerig’ ontvangen gelden met betrekking tot betaling van hoofdsommen en rente, verminderd met aan ‘Vanhommerig’ toekomende vergoedingen, gemaakte kosten en tijdens de looptijd van het dossier aan te houden voorschotbedragen, zoals blijkt uit het kwaliteitsoverzicht.

4. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken, draagt ‘Vanhommerig’ de door haar ontvangen gelden, per kwartaal tussentijds op portefeuille/opdrachtgeverniveau af onder aftrek van de aan ‘Vanhommerig’ toekomende vergoedingen, gemaakte kosten en aan te houden voorschotbedragen, indien het af te dragen bedrag het minimum bedrag van € 100,00 overstijgt.

5. Indien het saldo op portefeuille/opdrachtgeverniveau, de ontvangen gelden onder aftrek van de aan ‘Vanhommerig’ toekomende vergoedingen, gemaakte kosten en aan te houden voorschotbedragen over een periode van vijf dagen het totaal van € 5.000,00 (tienduizend euro) overschrijdt, draagt ‘Vanhommerig’, in afwijking van het hiervoor bepaalde, het betreffende surplus tussentijds aan de opdrachtgever af.

6. Het door de opdrachtgever aan ‘Vanhommerig’ verschuldigde wordt bepaald aan de hand van de administratie van ‘Vanhommerig’.

7. ‘Vanhommerig’ is niet gehouden rente te vergoeden over de op portefeuille/opdrachtgeverniveau ontvangen en tussentijds af te dragen bedragen.

Artikel 11: Betaling

1. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door ‘Vanhommerig’ aangegeven wijze.

2. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd:

- wettelijke rente of wettelijke handelsrente ex 6:119a BW vanaf de vervaldatum

- alle kosten die ‘Vanhommerig’ moet maken om zijn vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste kosten tenminste 15% bedragen van de vordering, met een minimum van € 40,00.

3. ‘Vanhommerig’ is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden in één zaak die zij, voor de opdrachtgever, ongeacht de hoedanigheid van de opdrachtgever, onder zich houdt.

Artikel 12: Voorschotten

1. ‘Vanhommerig’ te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van gemaakte en te maken kosten, dan wel door ‘opdrachtgever ‘verschuldigde provisies, al dan niet berekend over de gehele portefeuille van de opdrachtgever.

2. ‘Vanhommerig’ is gerechtigd uit gelden, die zij aan opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die ‘Vanhommerig’ voor de opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken.

3. De opdrachtgever is geen rentevergoeding verschuldigd over de door ‘Vanhommerig’ voorgeschoten bedragen en reeds gemaakte kosten.

4. ‘Vanhommerig’ is niet gehouden rente te vergoeden over de ontvangen voorschotbedragen.

Artikel 13: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en geschillen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met ‘Vanhommerig’ worden aangegaan.

2. ‘Vanhommerig’ is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds per direct te beëindigen indien de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met ‘Vanhommerig’ gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden.

3. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

4. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing.

Deze voorwaarden zijn openbaar en zijn gepubliceerd op de website van ‘Vanhommerig’.

Enschede, 1 januari 2018

Incassokosten Rekenmodule

Bereken hier de juiste incassokosten, volgens het wettelijke tarief.
Vordering/factuurbedrag(en)
Incassokosten volgens de wet € 40,00
BTW verhoging* € 8,40

* Alleen als incasso van de vordering uit handen is gegeven en de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen (schuldeiser is niet btw-plichtig)

© 2024

Vanhommerig.nl

Zoeken | Sitemap | Gebruikersvoorwaarden | Algemene voorwaarden | Privacy statement